Dom Dziecka w Dzięgielowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Domu Dziecka w Cieszynie i Domu Dziecka w Dzięgielowie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Skróty klawiaturowe

 

Wyłączenia

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dom Dziecka w Dzięgielowie, ul. Rolnicza 1, 43 – 445 Dzięgielów

Do budynku prowadzi wejście od ul. Rolniczej. Z przodu budynku znajduje się podjazd i parking dostosowany dla osób poruszających się na wózku, aby wjechać przez bramę z przodu budynku należy zadzwonić pod numer 33 85 29 135 i zgłosić taka potrzebę. W budynku nie ma windy.

Z przodu budynku znajdują się jednoskrzydłowe drzwi, które umożliwiają wjazd osobom na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko przedsionek. Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są w przedsionku przy ustawionym tam stoliku.

Z przodu budynku na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Oznaczenia kontrastowe umieszczone są celem oznaczenia ostatnich i pierwszych stopni schodów. W Budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Lista plików

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dom Dziecka w Cieszynie
43-400 Cieszyn ul. Ignacego Kraszewskiego 2

Dom Dziecka w Dzięgielowie
43-445 Dzięgielów, ul. Rolnicza 1